Titan konstruktion

Samuel Andersson

Intervju

Samuel, teknisk chef med känsla för säkerhet och kvalitet

Samuel Andersson utbildade sig under 2014-2020 till civilingenjör i Teknisk Design vid Luleå Tekniska Universitet. I samband med sitt examensjobb fick han god kontakt med en av Titans delägare.

Avslutningen på min utbildning råkade sammanfalla med att Titan sökte en nyutexaminerad civilingenjör. Det ena ledde till det andra och jag fick komma på intervju. Jag inledde min bana på Titan med en provanställning som dokumentkontrollant. Och någonting måste jag har gjort rätt, för efter 5 månader fick jag fast anställning och blev befordrad till Teknisk chef vilket är min nuvarande roll.

Samuel berättar att han ansvarar för all teknisk information som kunden vill ha producerad. Rollen innefattar att ta hand om det tekniska arbete som ska göras inför olika typer av projekt. Samuels jobb är att leda hela processen som hans team producerar och presenterar. Han beskriver att ett hus eller en konstruktion egentligen byggs två gånger. Först rent tekniskt i programmet CAD, sedan i verkligheten när den fysiska byggnaden eller anläggningen konstrueras. Han lyfter att kopplingen mellan allt tidskrävande förarbete och färdigt resultat är bland det roligaste med jobbet.

Det finns många saker som är roliga med med mitt jobb. Men bland det bästa är att komma en bit in i ett aktuellt projekt, när förarbetet är gjort och det vi arbetat med resulterar i en färdig konstruktion. Det som diskuterats, koordinerats och planerats är till en början ett slags skal. Sedan blir det en arbetsyta som växer fram vilket leder till en detaljerad konstruktion. Resultatet är sprunget ur det förarbete som till en början bara funnits på papper.

En av de största utmaningarna med jobbet är enligt Samuel att hela tiden vara metodisk och inte tappa fokus från vad syftet med arbetet är. Det gäller att kunna bibehålla säkerheten och att allting klaffar. Detaljer måste kontrolleras och stämma för säkerställa att allt ska fungera vid första försöket. En typisk arbetsdag vittnar om att han lägger stor vikt vid just detaljer och säkerhet.

Jag börjar ofta min arbetsdag med att kolla mejl och kalender. Sen har jag en löpande lista som jag stämmer av för att ha koll på vad som måste göras. I början av projekt blir det många planeringsmöten och arbete vid skrivbordet, men när förarbetet är gjort tar jag ofta på mig skyddskläder och inspekterar våra byggområden. Då får jag kontroll över att alla krav är uppfyllda, får chansen att se över komplikationer och har möjligheten att hitta lösningar på plats. Det förenklar hela processen att kunna blanda skrivbordsjobb med det arbete som är mer hands on. Det hjälper mig att vara uppdaterad på alla områden och jag ser att kvalitetsprocessen går åt rätt håll. Att allt flyter.


När det kommer till arbetsklimat och företagskultur framhåller han att det finns en gemensam arbetsmoral hos Titan. 

Jag upplever att det finns en enorm arbetsvilja bland alla. Ofta finns det också många olika synvinklar och lösningar på problem, vilket är positivt. Jag vet inte om det hänger samman med vår internationella sammansättning eller om det bara är personligheterna i sig. Men vi är i alla fall en samarbetande skara. Det finns aldrig några hinder för att be om hjälp eller att ställa frågor när man undrar över något. Alla är villiga att hjälpa till vilket leder till en god sammanhållning och känsla på jobbet.

Samuels tror inte att det arbetsmässigt är någon större skillnad att jobba i Norrbotten i jämförelse med andra platser i Sverige, det skulle i så fall vara klimatet. Men för icke inbitna norrbottningar vill han lyfta fördelarna med att kunna ta del av vinterns norrsken, sommarens eviga sol och att dricksvattnet inte är bättre någon annanstans.

Interview

Samuel, Technical Manager with sense of safety and quality

Samuel Andersson a civil engineer in Technical Design came in contact with Titan during his last semester at Luleå University of Technology. He was doing his master thesis when he got to know one of Titan’s co-owners.

My last semester at the university happened to coincide with Titan searching for a newly graduated civil engineer. One led to the other and I ended up for an interview. I started my career at Titan with a trial job as a document controller. I must have done something right, because after five months I got a permanent job and was also promoted to Technical Manager. This is my current role.

Samuel says that he is responsible for all technical information that the client needs. The role includes taking care of the technical work that is done before different types of projects. Samuel leads the entire process that his team produces and presents. He describes that a house or a building is actually built twice. First technically in the CAD program, then in reality when the physical facility is constructed. He emphasizes that the connection between all the time-consuming preparatory work and the finished result is one of the best things about the job.

There are many things I appreciate with my job. Among the best is when the preparatory work is done and our efforts results in a physical construction. What has been discussed, coordinated and planned is at first a kind of framework, then a work surface that grows which leads to a detailed construction. The result is the reward of the preparatory work that initially only existed on paper.

According to Samuel, one of the biggest challenges with the job is to be methodical at all times and not lose focus on what the purpose of the work is. It is important to maintain safety and that everything works. Details must be investigated to ensure that everything works on the first try. A typical working day shows that he puts a lot of effort to details and safety.

I often start my working day by checking emails and calendar. I have an ongoing list that I check to keep track of what needs to be done. In the beginning of projects, there are many planning meetings and desk work. When the preparatory work is done, I often put on protective clothing and visit the site. This means I’m in control of that all requirements are met. I get the chance to review complications and have the opportunity to find solutions. Mixing desk work with the work that is more hands on make my whole work process easier. It keeps updated in all areas and keeps the quality process going in the right direction.

When it comes to work climate and corporate culture, he emphasizes that there is a common work ethic at Titan.

There is a huge willingness to work among everyone. Different points of view and varying solutions to problems is positive. I don’t know if it’s related to our international composition or if it is just the personalities themselves, in any case we are a cooperating crowd. There are never any obstacles asking for help or asking questions. Everyone is willing to help, which leads to good cohesion and a great feeling at work.

Samuels does not think there is any major difference in terms of working in Norrbotten in comparison with other places in Sweden, maybe the climate. But for uninitiated northerners, he wants to highlight the benefits of being able to enjoy the northern lights, the eternal summer sun and that the tap water is the world’s greatest.