Titan konstruktion

William Aspebo

Intervju

Logistikchefen William ser till att allt flyter på

William Aspebo, logistik- och projektchef på Titan, är Gällivarebon som efter tio år i gruvnäringen valde att byta bransch. Hans tidigare yrkesroller som mekaniker, förman, arbetsledare, projektledare och platschef gjorde att Titan fick upp ögonen för honom.

Jag blev kontaktad av Titan när de sökte en logistikchef. Just då var jag mitt uppe i en annan anställningsprocess, men föll för att erbjudandet jag fick från Titan var väldigt rakt på. Det var klart och tydligt vad som gällde, vad min arbetsroll och mitt uppdrag skulle vara.

Han ser logistiken som något väldigt grundläggande. Även om förutsättningarna på byggen ser olika ut, finns det en gemensam nämnare och det är planering och struktur. Och det är mitt i detta som William befinner sig.

Att ha koll på logistiken är A och O oavsett vilken typ av byggprojekt det handlar om. Genom logistiken planerar och möjliggör vi förflyttning av både material och människor. Vårt arbete är en förutsättning för att 1000-tals personer ska kunna vistas på sin arbetsplats varje dag. På ett säkert och effektivt sätt. Allt som är tillfälligt på en site, exempelvis vägar och skyltning, är mitt ansvar. För att alla moment i en byggprocess ska flyta på krävs helt enkelt logistiken.

Williams uppdrag innefattar att planera, samordna och följa upp det aktuella projekt han för stunden ansvarar för. Just nu tar byggnationen av ett nytt datacenter upp det mesta av hans tid.

Det roligaste med mitt jobb, men också den största utmaningen, är att få alla involverade att sträva åt samma håll. Jag är en del av det team som ser till att kommunikationen mellan olika parter fungerar som den ska. Det är tillfredsställande att se hur ett mycket stort antal personer, med olika arbetsuppgifter, jobbar mot samma mål. Och att beställare och medarbetare har samma vision.


Han trivs med både sitt Norrbottensbaserade jobb och liv. Det finns stora fördelar med att jobba i en region som är lugn, trygg men även omväxlande. Något som också återspeglas i relationen till kollegor och arbetsgivare.

Jag har bott i Norrbotten i 30 år och här vill jag stanna. Tjusningen är våra tydliga årstider, friluftslivet alldeles runt knuten och närheten till både staden och lugnet. Det är spännande att se hur Norrbottens arbetsmarknad växer och att det finns jobb i överflöd. Och att jobba på Titan, det är fantastiskt. Rollerna inom företaget är tydliga utan att det känns hierarkiskt. Jag kan alltid gå in och prata med mina chefer, helt spontant. Jag gillar att det är lättsamt och god stämning men att det samtidigt finns en struktur. När det är dags för olika beslut vet man vem som har ansvar. Sen är erfarenheten av att jobba med företag och människor från hela världen väldigt berikande. Olika nationaliteter och språk har inte bara bara förbättrat min engelska, utan ger mig också helt nya perspektiv och insikter.

Interview

Logistics manager William makes sure everything flows

William Aspebo, logistics and project manager at Titan, changed industry when he left the mining industry after ten years. His previous professional roles as a mechanic, foreman, project manager and site manager made him interesting for Titan. 

– Titan contacted me when they were looking for a logistics manager. In that moment I was in the middle of another recruiting process, but the very straight forward offer from Titan made them my first choice.

According to William, logistics is something absolutely necessary. Although construction sites look different, there is a common thread and that is planning and structure. In the middle of this is where we find him.

– Keeping track of logistics is a must, regardless of the type of construction project in question. Through logistics, we plan and enable the movement of both materials and people. Our work is a prerequisite for thousands of people to be able to stay at their workplace every day. In a safe and efficient way. Everything that is temporary on a site, such as roads and signage, is my responsibility. In order for all elements of a construction process to flow, the logistics are simply required.

Williams’ role includes planning, coordinating and following up on the current project he is currently responsible for. Right now, the construction of a new data center takes up most of his time.

– The most interesting part of my job, but also the biggest challenge, is getting everyone involved to strive in the same direction. I am part of the team that ensures that the communication between different parties works as it should. It’s satisfying to see how a very large number of people, with different tasks, work towards the same goal. Also that customers and employees have the same vision.

He likes Norrbotten, both work and life wise. He describes the great benefits of working in a region that is calm, safe but also varied. And the relationship with colleagues and employers is something he values.

– I have lived in Norrbotten for 30 years. This is my place to be. The fascination is our four seasons, the outdoor life and the closeness to both the city and the tranquility. It’s exciting to see how Norrbotten’s labor market grows and that there are jobs in abundance. And working at Titan is amazing. The roles within the company are clear without being hierarchical. I can always talk to my superiors, completely spontaneously. I like our great atmosphere. Easygoing and structured at the same time. When it comes to decision making, you know who’s responsible. The experience of working with companies and people from all over the world is very enriching. Different nationalities and languages ​​have not only improved my English, but have also given me completely new perspectives and insights.